JAHkasKJAHSKJashkjaHJKhjkhaskjdhkjasdhkjsdhkahdkjahsdkjahsdkjhaskd Dr. tu kqyr ne ditar